ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߋ߲߬

ߥߐ߯ߘߑߔߙߍߛ ߞߙߊߞߏ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߥߐ߯ߘߑߔߙߍߛ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߥߟߎߡߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫. ߞߙߊߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߞߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߞߣߐ߫ ߥߐ߯ߘߑߔߙߍߛ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߘߑߔߙߍߛ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߓߴߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߥߟߊ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫.

ߌ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߟߊߖߌ߰ߦߊ߬ ߞߊߡߊ߬ WordPress.org ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬:

ߞߙߊߞߏ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߞߏ߲߭ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߖߌ߰ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߘߋ߬߸ ߍ߲߬ߍ߲߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ WordPress ߞߙߊߞߏ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊߖߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫. ߞߙߊߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ WordPress.org ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߐ߯ߘߑߔߙߍߛ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߖߐ߲. ߏ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߟߋ߬ 100% GPL ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫.

ߥߊߟߋߦߊߟߌߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬

To ensure that WordPress users are guaranteed a good experience, every theme in the directory is reviewed by the themes team. Please review the guidelines before uploading your theme.

ߛߐ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߙߊߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ GPL ߟߊ߫ (ߥߟߊ߫ GPL ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ) ߤߊߡߊ߲߫ ߞߙߊߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲ߠߌ߲ ߥߊߟߋߦߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߞߙߊߞߏ ߓߍߣߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߡߊߝߍߣߍ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߌ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߌ ߖߏ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߡߊߝߍߣߍ߲ߣߍ߲ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߞߊߡߊ߬ Developer Handbook.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߞߙߊߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߞߙߊߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߍߛߐ߲ ߠߎ߫ ߜߘߋ߬ߘߊ.

ߌ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߟߊߦߟߍ߬