ߖߊ߬ߥߏ߬ߓߟߏߡߊ߬ GPL ߞߙߊߞߏ߫ ߘߐߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫

ߊ߲ ߠߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߖߛߐ ߞߙߊߞߏ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ߫ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߐ߲߸ ߡߐ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߬ߟߋ߲ ߛߙߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߘߋ߬. ߖߌߔߍߟ GPL ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߊߟߋ߲߫ ߕߍ߫߸ ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬.

ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߲ ߝߍ߬ ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߙߊߞߏ߫ GPL ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߗߋߢߊ߫ ߡߞߊߝߏ߫ ߛߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߝߌߛߙߌߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߌ ߝߍ߬. ߓߍ߯ ߘߍ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫: ߏ߬ ߟߋ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐߛߎ߲-ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߐߞߘߐ߫߸ ߥߐ߯ߘߑߔߙߍߛ ߞߐߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ GPL ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

Want to see your company on this list? View the requirements.

Themes List

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߢߡߊߝߊߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߖߏ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߟߊߕߊ߯ ߥߐ߯ߘߑߔߙߍߛ ߕߏ߲ߘߋ ߐߙߑߜ߭ ( wordpress dot org ) ߡߊ߬، ߒ߬ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߡߦߊ߫߸ ߌ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫: