ߌ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߊߞߎߘߦߊߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߓߘߊ ߡߊ߬

ߌ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߓߍߣߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊߡߊ߬ WordPress.org ߦߌ߬ߘߊ߬ߦߙߐ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫.

Read the requirements before updating a theme

In order to have your theme hosted on WordPress.org, your code is required to comply with all the requirements on the Themes Team handbook page.

ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߙߊߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߢߍ߫߸ ߌ ߖߏ߫ ߞߵߌ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬.

How to upload a theme update

If you are uploading a theme update, simply increase the version inside of style.css and upload the theme-name.zip file again, just like you do with a new theme.