Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Psychologist Therapy

Misbah WP ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.2

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ July 6, 2022

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 100+

PHP Version: 7.2 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Psychologist Therapy is a wonderful theme with a professional design and a visual appeal. Counselors, life and health coaches, spiritual coaches, mentors, psychotherapists, psychiatrists, etc. can have a highly professional website designed with this theme. Even speech therapists, physical therapists, and medical diagnostic centers will find the layout useful for their websites too. This simply means that you can use this theme as a multipurpose. This is elegant and sophisticated in terms of its design and comes with a responsive layout that makes your website readjust its layout according to the given screen size. The user-friendly interface is amazing as it allows even novices to create their website with ease and without writing even a single line of code. Along with the retina-ready display, you will also get many personalization options for doing the changes to the layout. Call to Action Button (CTA) are placed on every page for guiding the visitors as well as improving the conversion rates. The clean and secure codes are also made SEO friendly for high website traffic and bring a lightweight design for giving a faster page load time. You will also get plenty of social media options and translation-ready design thanks to the WPML and RTL compatibility of this theme.

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫