Themes List

ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Haami

candidthemes ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.0.0

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ June 5, 2023

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 100+

WordPress Version: 5.5 or higher

PHP Version: 5.2 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Brand new blog theme - "Haami". This theme has been carefully crafted to provide the perfect platform for bloggers who want to showcase their content in a visually appealing and engaging way. With its clean and modern design, Haami is fully responsive, meaning that your blog will look great on any device. The theme comes with a range of customization options, allowing you to personalize your blog to suit your individual style and needs. Haami is designed with readability in mind, with clear typography and plenty of white space to ensure that your content is easy to read and navigate. The theme also includes a range of post formats, allowing you to mix and match different types of content, from text and images to video and audio. One of the key features of Haami is its flexibility. The theme comes with a range of pre-designed templates and layouts, as well as a powerful page builder, allowing you to create custom pages and post layouts with ease. This means that you can create a blog that truly reflects your personality and style, without having to worry about any technical know-how. Haami is also fully compatible with a range of popular WordPress plugins, including WooCommerce, Jetpack, and Contact Form 7. This means that you can easily add e-commerce functionality, social sharing buttons, and contact forms to your blog, without having to worry about any compatibility issues. Whether you're a seasoned blogger or just starting out, Haami is the perfect theme for anyone looking to create a professional, stylish, and engaging blog. So why wait? Download Haami today and start sharing your thoughts and ideas with the world!

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ Haami

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫