Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

FGymClub Fitness Lite

Feather Themes ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 0.1

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ January 30, 2023

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 100+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 5.2 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

FGymClub Fitness Lite is a versatile and powerful WordPress theme that is ideal for fitness businesses of all types. Whether you run a gym, yoga studio, personal training service, or any other fitness-related business, this theme can help you create a professional and engaging website that will help you connect with your target audience and grow your business. One of the standout features of FGymClub Fitness Lite is its built-in class schedule. This powerful tool allows your customers to easily view your class schedule. This can help to streamline the process of signing up for classes and can increase customer engagement and drive more sales for your business.

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫