Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Ebook Store

VW THEMES ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߞߙߊߞߏ VW Book Store ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߐߞߏߣߊ߲: 0.1.2

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ September 3, 2022

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 100+

PHP Version: 7.2 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Ebook store WordPress is a theme for book lovers who are fond of book libraries and series. This theme can be used by anyone, Even if the users are writers, authors, or Book reviewers. Ebook store is completely made for Publishing House, Literary Clubs, and bookshop owners. It comes with a clean, modern, and responsive layout, so the users do not have to worry about anything. This Ebook store is compatible with Gutenberg. Gutenberg is perfect for building websites that have much detailed information. The home page has a full-width image and social icons. The sidebar has all your data (name, contact details), with links to your Word format and other social profiles. The Ebook store is an excellent choice for those who want to create an online store. Its professional design and customization options make it a great option for building a unique and fully-functional website. Additionally, WooCommerce support has been set up and will manage your store. So users can create an online store quickly and easily by setting up products using drag and drop functionality, the social icons widget, which allows you to add social icons to your sidebar or footer column, and Custom Google Fonts allows users to choose their favorite font from the Google fonts store instead of the default system fonts. Demo: https://www.vwthemes.net/ebook-store/

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ Ebook Store

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫